Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa – GDPR

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej iba Nariadenie GDPR), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti LEDprodukt s.r.o. s Nariadením GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), uvádzame všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov v nasledovnom texte.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je spoločnosť
LEDprodukt s.r.o.
Zimný štadión, Sadová 638/43, 905 01 Senica
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: s.r.o., vložka číslo:12307/T
IČO: 36239551
IČ DPH: SK2020188291

2. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov je Mgr. Marian Jankovič. V prípade akýchkoľvek otázok k tomuto dokumentu, použitiu svojich osobných údajov, alebo uplatneniu Vašich práv popísaných nižšie, môžte kontaktovať našu zodpovednú osobu písomne na adrese sídla spoločnosti, alebo e-mailom: ledprodukt@ledprodukt.sk

3. Spracúvanie osobných údajov

3.1 Nákup tovaru online

Za účelom riadneho vybavenia a doručenia Vašej objednávky spracúvame nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • dodacia a fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • predmet objednávky

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Osobné údaje uvedené vyššie sú potrebné k nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, resp. k uzavretiu kúpnej zmluvy a sú spracovávané výlučne na to, aby bol zakúpený tovar riadne doručený, alebo v prípade vybavovania reklamácií.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

3.2 Registrácia zákazníka

Spoločnosť LEDprodukt s.r.o. spracováva na účely registrácie zákazníkov e-shopu nasledovné osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • dodacia a fakturačná adresa
 • telefónne číslo
 • história objednávok

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LEDprodukt s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

3.3 Prihlásenie na odber noviniek (newsletter)

Na účely zasielania obchodných oznámení (newsletter) spracovávame Vaše osobné údaje (e-mail) na základe Vášho súhlasu. Takto udelený súhlas môžte kedykoľvek zakázať tým, že sa odhlásite z odberu noviniek priamo v doručenom obchodnom oznámení (newslettri).

4. Uplatnenie práv a právnych nárokov

Spoločnosť LEDprodukt s.r.o. môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na uplatnenie práv a právnych nárokov (napr. neuhradená pohľadávka). Ďalej môže Vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebuje na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobných dôvodov.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie GDPR.

5. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje sú uchovávané aj za účelom plnenia zákonných povinností, ktorými sú uchovávanie údajov v našom účtovníctve, alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činosťou. Tieto údaje sú uchovávané po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenie GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

6. Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

6.1 Doručenie tovaru

Spoločnosť LEDprodukt s.r.o. odovzdáva tie údaje prepravcovi, ktoré sú nevyhnutné na riadne doručenie tovaru, predovšetkým meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo. V prípade dobierky celkovú sumu objednávky, ktorú treba uhradiť prepravcovi. Prepravca tieto údaje využíva výhradne za účelom dodania tovaru.

6.2 Platba kartou

Spoločnosť LEDprodukt s.r.o. nedisponuje údajmi o Vašich platobných kartách, ktoré používate pri tomto spôsobe platby. Platba je realizovaná cez zabezpečenú platobnú bránu príslušnej bankovej inštitúcie a je nám poskytnutý iba výsledok transakcie.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom
 • na opravu osobných údajov
 • na vymazanie osobných údajov
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na prenosnosť osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti LEDprodukt s.r.o.:

 • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska poverenej osoby
 • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu

Poverenou osobou pre spracovanie osobných údajov je Mgr. Marian Jankovič, ledprodukt@ledprodukt.sk

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 25.5.2018.