Obchodné podmienky

 

Tlačivá na stiahnutie:
odstúpenie od zmluvy
reklamačný protokol

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou LEDprodukt s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej zákazníkmi  (ďalej len "kupujúci").

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje oboznámenie sa týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť je reklamačný poriadok, a potvrdzuje,  že s nimi súhlasí.

1.1.   Predávajúci

LEDprodukt s.r.o., IČO 36 239 551, so sídlom Kasárenská 3627/5 Senica 905 01, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: s.r.o., vložka číslo:12307/T.

1.2.   Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Trhová 2, 917 01 Trnava 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 033/5512 689 
e-mail: tt@soi.sk

1.3.   Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ je:

-Osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4.   Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky www.ledprodukt.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

2. Ochrana osobných údajov

Informácie a podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov spotrebiteľa – GDPR.

 

3. Otváracia doba

Internetový obchod www.ledprodukt.sk : 24hodín denne, 7 dní v týždni.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyexpedovať tovar, objednaný v čase dovolenky zamestnancov po jej skončení. Čas dovolenky bude vopred oznámený na internetovej stránke www.ledprodukt.sk.

 

4. Cena

Predajné ceny v e-shope sú uvedené v eurách vrátane DPH a recyklačného poplatku, bez poplatkov za dopravu. Pre zákazníka je platná cena, ktorá je uvedená v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny tovaru na www.ledprodukt.sk , nové ceny sú platné momentom ich zverejnenia. Zmena ceny neplatí na už objednaný tovar.

V prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, chybné vloženie údajov, programátorská chyba, a pod.), bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená. Predávajúci ponúkne kupujúcemu tovar za cenu správnu. Kupujúci má v tom prípade právo do kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5. Objednávanie

Podmienkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie a odoslanie registračného a objednávkového formulára. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť obsah objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.

 

6. Platobné podmienky

a)      Platba v hotovosti na výdajnom mieste

b)      Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca)

c)      Platba vopred bankovým prevodom
d)      Platba kartou online (zabezpečené internetové rozhranie TATRA banky) 

 

7. Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Kurierskej služby Slovak Parcel Service s.r.o. alebo Slovenská pošta, a. s.  (list, balík 1.triedy).

Tovar doručovaný prostredníctvom Slovak Parcel Service s.r.o. je doručený nasledujúci pracovný deň, po dni v ktorom je tovar vyexpedovaný. Tovar doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. najneskôr do 3 pracovných dní. Ceny dopravy sú uvedené na web stránke ledprodukt.sk. Kupujúci je pri doručení povinný skontrolovať stav zásielky.

Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. V prípade opätovného zaslania zásielky má predávajúci právo znovu fakturovať prepravné náklady.

 

8. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 

9. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. To platí aj pri osobnom odbere.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy na bankový účet uvedený kupujúcim vo formulári o odstúpení od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Tovar ako aj odstúpenie od zmluvy je nutné odoslať na adresu spoločnosti uvedenú v bode „1.1.  Predávajúci“.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 25. mája 2018 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

LEDprodukt s.r.o.