Reklamačný poriadok

 

Tlačivá na stiahnutie:
odstúpenie od zmluvy
reklamačný protokol

I. Všeobecné ustanovenie

1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti LEDprodukt, s.r.o., IČO 36 239 551 so sídlom Kasárenská 3627/5, Senica 905 01, Slovenská republika, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: s.r.o., vložka číslo:12307/T  (ďalej len „predávajúci") a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na www.ledprodukt.sk (ďalej len „LEDprodukt") a práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho s tým súvisiace.

2. Práva a povinnosti kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a predávajúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného na LEDprodukt sa spravuje ustanoveniami § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Práva a povinnosti kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a predávajúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného na LEDprodukt sa spravuje ustanoveniami § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, že sa oboznámil s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a bezvýhradne s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu sú všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre kupujúceho záväzné.

5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke www.ledprodukt.sk.

II. Kontrola tovaru pri prevzatí

1.Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy, v opačnom prípade sa má za to, že kupujúci tovar prevzal v nepoškodenom stave. Predávajúci z tohto dôvodu neuzná prípadné neskoršie reklamácie. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu a protokol o zistených vadách bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín po jeho prevzatí.

3. Ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou alebo nekompletnosť tovaru, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch pracovných dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

4. Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

5. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

III. Reklamácia

1. Kupujúci je povinný písomne informovať predávajúceho:

a) o odstúpení od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

b) o vrátení tovaru v prípade, že kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal. Kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

c) o uplatnení práva vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru v záručnej dobe.

2. Kupujúci informuje predávajúceho správou zaslanou emailom na emailovú adresu: ledprodukt@ledprodukt.sk alebo prostredníctvom poštového podniku na adresu sídla predávajúceho (ďalej len „písomná správa“).

2. Kupujúci je povinný v písomnej správe uviesť:

a) identifikačné údaje kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, dátum narodenia, označenie štatutárneho orgánu spoločnosti, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b) podrobný popis závady

c) číslo elektronickej objednávky;

d) dátum prevzatia tovaru kupujúcim;

e) názov a číslo bankového účtu kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;

f) dátum a podpis kupujúceho.

g) v prípade výmeny tovaru, adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar.

3. Kupujúci je povinný k písomnej správe priložiť doklad o kúpe a prevzatí tovaru a tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Pokiaľ kupujúci zašle písomnú správu prostredníctvom emailu, je povinný odoslať na adresu sídla predávajúceho doklad o kúpe a prevzatí tovaru a tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

4. Ak písomná správa neobsahuje všetky údaje uvedené v čl. IV bod. 2, predávajúci vyzve kupujúceho prostredníctvom emailu na doplnenie uvedených údajov.

5. Ak kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 pracovných dní od odoslania emailu. Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie (ak vo vybavovaní reklamácie nebude možné pre tento nedostatok pokračovať).

5. Ak spolu s písomnou správou nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru a zároveň tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť alebo reklamovať.

6. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom obale. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

7. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s týmito reklamačným poriadkom, v prípadoch ustanovených v čl. , bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v písomnej správe a to do 15 dní odo dňa prevzatia úplnej písomnej správy spolu s dokladom o kúpe a prevzatí tovaru a tovar, ktorý je predmetom reklamácie.

IV. Záručné podmienky a dĺžka záručnej doby

1.Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je  24 mesiacov.

2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe a prevzatí tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré bol zakúpený u predávajúceho, ktorý vykazuje vady, zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka .

4. Kupujúci je povinný v písomnej správe čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje.

5. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že predávajúci nie je zodpovedný za vady vzniknuté v dôsledku stavu elektrickej siete, ktorý nezodpovedá príslušnej technickej norme.

6. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

7. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

8. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

V. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.ledprodukt.sk.

LEDprodukt s.r.o.